งดเรียน/งดสอน และเรียนชดเชย วิชา BIS608 Entrepreneurship (ดูรายละเอียด)

งดเรียน/งดสอน และเรียนชดเชย วิชา BIS608 Entrepreneurship  (ดูรายละเอียด)

 

ดเรียน ตามวันดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 22   ตุลาคม  2560.  เวลา 08.00 - 11.00 .ห้อง CB 2313

วันอาทิตย์ที่ 29   ตุลาคม  2560.  เวลา 08.00 - 11.00 .ห้อง CB 2313

 

เรียนชดเชยตามวันดังนี้

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน  2560.  เวลา 12.00 - 15.00 .ห้อง CB 2313

วันอาทิตย์ที่  1   ตุลาคม  2560.  เวลา 12.00 - 15.00 .ห้อง CB 2313

นอาทิตย์ที่  15   ตุลาคม  2560.  เวลา 12.00 - 15.00 .ห้อง CB 2313

หมายเหตุ: ช่วงเช้า มีการเรียนการสอนปกติตามตารางเรียนนะค่ะ