ประกาศข้อปฏิบัติการสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ขอให้นักศึกษาอ่านข้อปฏิบัติในการเข้าสอบตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา