MSC แจ้งการเรียนการสอนรายวิชา INT652 Internet Engineering 1/2017

แจ้งการเรียนการสอนรายวิชา INT652 Internet Engineering 1/2017 (ห้อง CB2304)

10/9/2560            12.00-15.00   เรียนตามปรกติ

                            15.00-17.30   สอนเพิ่ม

17/9/2560            12.00-15.00   เรียนตามปรกติ

                            15.00-17.30   สอนเพิ่ม

24/9/2560            12.00-15.00   เรียนตามปรกติ

                            15.00-17.30   สอนเพิ่ม

1/10/2560            งดสอน

8/10/2560            งดสอน

15/10/2560          งดสอน

22/10/2560          12.00-15.00  เรียนตามปรกติ

                            15.00-17.30  สอนเพิ่ม

29/10/2560          งดสอน

5/11/2560            12.00-15.00 เรียนตามปรกติ

 

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2560