ITN แจ้งการเรียนการสอนรายวิชา INT601 Enterprise Computing Platform ภาค 1/2560

แจ้งการเรียนการสอนวิชา INT601 Enterprise Computing Platform ภาคค่ำ เวลา 18.00-21.00 น. ห้อง Training I ดังนี้

วันจันทร์ที่ 11/09/2560       เรียนปกติ

วันพุธที่ 13/09/2560          นัดเพิ่ม

วันจันทร์ที่ 18/09/2560       เรียนตามปรกติ

วันจันทร์ที่ 18/09/2560       เรียนตามปรกติ

วันพุธที่ 20/09/2560          นัดเพิ่ม

วันจันทร์ที่ 25/09/2560       เรียนตามปรกติ

วันจันทร์ที่ 2/10/2560          งดเรียน

วันจันทร์ที่ 9/10/2560          งดเรียน

วันจันทร์ที่ 16/10/2560         งดเรียน

วันพุธที่ 18/10/2560            นัดเพิ่ม

วันจันทร์ที่ 23/10/2560        หยุดวันปิยะมหาราช

วันจันทร์ที่ 30/10/2560        เรียนตามปรกติ

วันจันทร์ที่ 6/11/2560           เรียนตามปรกติ

ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2560