ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษา 1/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษา 1/2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ จำนวนเงิน (บาท)
1 59130500049 นายปุรีวัฒน์ แก้วโป๋ย 6,000
2 59130500137 นายศุภวิชญ์ รื่นฤทัยกุล 6,000
3 58130500041 นางสาวนทีกานต์ แตงร่ม 6,000
4 57130500090 นายอธิวัชร์ แสงแก้ว 6,000

 

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
 
1.  นักศึกษารายงานตัวและสอบถามสถานที่ปฏิบัติงานได้ที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทร. 02-470-9866 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2560 เป็นต้นไป
2.  ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่ 6 กันยายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2560
3.  ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดไม่เกิน 120 ชั่วโมง อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท  
4.  จำนวนทุนการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 6,000 บาท โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงาน 3 ครั้ง ตามกำหนดดังนี้
 
     4.1 ใบลงเวลาครั้งที่ 1  -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 6-30 ก.ย. 2560  **ชั่วโมงการทำงานต้องไม่เกิน 40 ชม.**  ขอความร่วมมือนศ. ส่งใบลงเวลาก่อน ภายใน วันที่ 20 ก.ย. 2560
 
     4.2 ใบลงเวลาครั้งที่ 2 -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ วันที่ 2-31 ต.ค. 2560  แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 7 พ.ย. 2560

     4.3 ใบลงเวลาครั้งที่ 3 -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ วันที่ 1-30 พ.ย. 2560  แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 8 ธ.ค. 2560
 
     ** ชั่งโมงการทำงานในใบลงเวลาครั้่งที่ 1 + ใบลงเวลาครั้่งที่ 2 + ใบลงเวลาครั้่งที่ 3 ต้องไม่เกิน 120 ชม.
 
5. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์/แผ่น
 
Download>>> ใบลงเวลาปฏิบัติงาน
 
เน้น! และ ย้ำ! นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานตามวันดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน