สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครทุนจ้างงานเทอม 1/2560

ขอนัดนักศึกษาที่มีรายชื่อด้านล่างเข้าสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทุนจ้างงานเทอม 1/2560

วันสัมภาษณ์:  วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560

เวลาสัมภาษณ์:  14.00-15.00 น.

สถานที่:  ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ที่ รหัส ชื่อ
1 58130500063 นางสาวรัญญาภรณ์ ศุภรัตน์รวีกุล
2 59130500015 นางสาวชนาภา ชูวิเศษวณิชย์
3 59130500028 นายณัฐภัทร มาภู่
4 59130500049 นายปุรีวัฒน์ แก้วโป๋ย
5 59130500050 นายพงษ์พันธุ์ บุญล้อม
6 59130500053 นายพรเลิศ หล่อเจริญรัตน์
7 59130500069 นายภูริภัทร อารยศิริกุล
8 59130500087 นายวิรวัฒน์ โรจนพงษ์พร
9 59130500137 นายศุภวิชญ์ รื่นฤทัยกุล
10 58130500004 นายกิตติทัศน์ รัตนภิญโญภาส
11 58130500041 นางสาวนทีกานต์ แตงร่ม
12 58130500100 นางสาววิภาทิพย์ ธนันประดิษฐ์กุล
13 57130500090 นายอธิวัชร์ แสงแก้ว
14 57130500135 นายธนพล สกุลเลิศผาสุข

 

หากนักศึกษาคนใดไม่สามารถมาสัมภาษณ์ในวันดังกล่าวได้ ขอให้ติดต่อพี่วิชชุดา ที่ 02-470-9866 หรือ vichchcuda@sit.kmutt.ac.th