บริษัทอีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) เปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program)_11Street (Thailand)

บริษัทอีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จะเปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน (Internship Program)_11Street (Thailand)

บริษัทอีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จะเปิดรับสมัครนิสิต/นักศึกษาฝึกงาน

  • กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป  

  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.75  

  • สนใจเข้าร่วมโครงการ เพื่อนำความรู้จากสาขาวิชาที่ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาทักษะ และการแก้ไขปัญหา  เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานในอนาคต

---------------------------

ผู้ที่มีความสนใจสามารถส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่อีเมลล์ internship@11street.co.th    

  • สำหรับการรับสมัครครั้งที่ 1 : ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560   

  • สำหรับการรับสมัครครั้งที่ 2 : ภายในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2560  

---------------------------

วิธีการสมัคร

---------------------------

หำกนิสิต/นักศึกษำมีควำมสนใจเข้ำร่วมโครงกำรนักศึกษำฝึกงำนกับทำงบริษัทฯ กรุณำส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครตำมข้อมูลด้ำนล่ำงนี้มำที่อีเมลล์ internship@11street.co.th โดยระบุสำขำ หน่วยงำน หรือลักษณะงำนที่ท่ำนสนใจ 2 ลำดับแรกเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ

1. หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ฝึกงำนจำกมหำวิทยำลัย

2. ประวัติส่วนตัว (Resume) เป็นภำษำอังกฤษ

3. รูปถ่ำยสีขนำด 1 นิ้ว 1 รูป

4. สำเนำใบรับรองผลกำรเรียนของมหำวิทยำลัยฉบับล่ำสุด (Transcript) 1 ฉบับ

5. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 1 ฉบับ

---------------------------

สถานที่และวันเวลาการฝึกงาน

สถำนที่ในกำรฝึกงำน 689 อำคำรภิรัช ทำวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 34 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร

วันเวลำในกำรฝึกงำน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ระหว่ำงเวลำ 09.30 - 18.30 น. หรือตำมตำรำงกำรทำงำนที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนด

วันหยุด เสำร์-อำทิตย์ และวันหยุดตำมประกำศของบริษัทฯ

---------------------------

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามเพิ่มเติม โทร. (66) 0-2033-0172

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : Download