ประกาศ ประชาสัมพันธ์ การเรียนวิชา LNG602 Thesis Writing ในภาค 1/2560 (สำหรับนศ. ดูษฎีบัณฑิต)

ด้วย สภาวิชาการได้อนุมัติ ให้ สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนรายวิชา LNT602 : Thesis writing  ในภาค  1/2560 

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เริ่มเรียน 19 สิงหาคม 2560)

กรณีนักศึกษาต้องการลงเรียน สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาภาษา ได้ที่ 02-470-8741

(รายละเอียดเพิ่มเติม)