ขอทุนยกเว้นหน่วยกิต สำหรับ นักศึกษา ปริญญาโท - เอก ที่มีผลความก้าวหน้าของการวิจัยดี 2/2560

ประกาศสำหรับนักศึกษาระดับ ป.โท- เอก

เรื่องการให้ ทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต (เฉพาะแผนการทำวิจัย) ประจำภาคการศึกษา 2/2560

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศจะให้ทุนยกเว้นหน่วยกิต สำหรับนักศึกษา ป.โท- ป.เอก ที่มีผลความก้าวหน้าของงานวิจัยระดับดี  นักศึกษา ป.โท ที่จะศึกษาในภาคการศึกษาที่ 4 และ นักศึกษา ป.เอก ที่ศึกษาอยู่ในปี 2 และ 3 สามารถยื่นขอทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตได้ที่คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ email: paweena@sit.kmutt.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต มีดังนี้

1. ยื่นใบสมัครขอรับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต (โดยได้รับความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา) พร้อมกับรายงานความก้าวหน้าของงานวิจัยที่คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ email: paweena@sit.kmutt.ac.th ภายในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560

2. ยื่นใบคำร้อง Online เพื่อผ่อนผันการชำระเงินระหว่างพิจารณาทุน ระหว่างวันที่ 1-22 ธันวาคม 2560 โดยมีขั้นตอนรายละเอียด ดังนี้

2.1 เข้าระบบใบคำร้อง Online --> SIT Petition  เลือก “หัวข้ออื่นๆ”  และระบุ “เสนอเรื่องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2560”

2.2 ระบุเหตุผล “รอการพิจารณาทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต”

3. เข้าสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุน วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป (กำหนดเวลาหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

4. คณะฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตบนเว็บไซต์คณะ

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ email: paweena@sit.kmutt.ac.th