ห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศงดให้บริการในวันที่ 14 สิงหาคม 2560

                                                                               ประกาศ

 

                                                                   เรื่อง    งดให้บริการ

 

               ด้วยห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศงดให้บริการในวันที่ 14 สิงหาคม 2560 โดยเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

หมายเหตุ  ผู้ใช้บริการคืนหนังสือได้ที่กล่อง Return Box ทางด้านขวามือของห้องสมุดคณะฯ ค่ะ