คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนเรียนดี ทุนจ้างงาน และทุนกิจกรรมดีเด่น ประจำภาคการศึกษา 1/2560

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนเรียนดี ทุนจ้างงาน และทุนกิจกรรมดีเด่น ภาคการศึกษา 1/2560 ดังนี้

 

1. ทุนเรียนดี

เกณฑ์การรับสมัคร

          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60

          - มีความประพฤติดี

          - คณะอาจะมอบหมายงานให้กับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาตามสมควร

 

**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทุนการศึกษา

 

กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2560

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนเรียนดี

- ใบสมัครทุนเรียนดีสำหรับนักศึกษา IT

 

2. ทุนจ้างงาน

เกณฑ์การรับสมัคร

          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25

          - มีความประพฤติดีและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คณะฯ กำหนด

 

**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับผู้จ้างงานและคณะกรรมการทุนการศึกษา

 

กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2560

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดาวน์โหลดใบสมัครทุนจ้างงาน

- ใบสมัครทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษา IT

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

- ระยะเวลาการทำงาน --> กันยายน 2560 - พฤศจิกายน 2560

- เดือนกันยายน 2560 จำนวนชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 40 ชม. 

- เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2560 จำนวนชั่วโมงการทำงานรวมกันไม่เกิน 80 ชม. 

- อัตราค่าตอบแทน  ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท

- จำนวนชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 120 ชม.  และจำนวนทุนการศึกษาไม่เกิน 6,000 บาท

 

หมายเหตุ: ทุนจ้างงานของมจธ. จะประกาศรับสมัครในไม่ช้า โปรดติดตามประกาศอีกครั้งหนึ่ง

 

3. ทุนกิจกรรมดีเด่น

เกณฑ์การรับสมัคร

          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา

          - เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลผลงานด้านคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษพิจารณาเห็นสมควร

 

**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทุนการศึกษา

 

กำหนดการรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 18 สิงหาคม 2560

ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ดาวน์โหลดใบสม้ครทุนกิจกรรมดีเด่น

- ใบสมัครทุนกิจกรรมดีเด่นสำหรับนักศึกษา IT