นัด PreSent วิชา SWE 690 Computer Security วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 นัดPresent วิชา SWE690 Selected Topic in Software Engineering l (Computer Security)

เวลา 09:00  น. ห้อง Training ชั้น 4 (ห้องข้างลิฟต์)

 

 
ดวงเนตร แจ่มดวง (เบล)
นักบริการการศึกษา