Freshmen website สำหรับการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาปี 1

SIT Freshmen

เว็บไซต์สำหรับนักศึกษาใหม่ควรรู้!

แหล่งรวบรวมข้อมูลเรื่องทุนการศึกษา การเรียน ประกันสุขภาพ การเบิกค่ารักษาพยาบาล

หอพักติดดาว กิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ อีกมากมาย

 

URL: https://freshmen.sit.kmutt.ac.th/