ขอประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนเรียนเพิ่มวิชาเลือกเสรีของสายวิชาสังคมฯ (SSC)

ประกาศ คณะศิลปศาสตร์ สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแจ้งรายวิชาเลือกเสรีของสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 ที่ยังสามารถรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ตามเอกสารแนบ(ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี) ในการนี้ นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเพิ่มได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 ถึงวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 โดยยื่นใบลงทะเบียนเพิ่ม-ถอน ในกลุ่มรายวิชาดังกล่าวที่ อาจารย์ศิริพันธ์ นันสุนานนท์ ห้อง 809/6 ชั้น 8 ตึกศิลปศาสตร์ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปหรือติดต่อผ่านทาง siriphan.nun@kmutt.ac.th หรือเบอร์มือถือ 091-775-4698 ทั้งนี้ รายวิชา SSC ทั้งหมดเป็นรายวิชาเลือกเสรีเท่านั้นไม่สามารถนับเป็นรายวิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้ อนึ่ง สายวิชาฯขอแจ้งห้องเรียนที่ไม่ได้ปรากฏในฐานข้อมูลการทะเบียน ตามเอกสารแนบ 2 ประกาศแจ้งห้องเรียนวิชาสังคม ภาคที่ 1 ****** 2. เอกสารแนบ 1 ประชาสัมพันธ์ รายวิชาเลือกเสรี 3.เอกสารแนบ 2 ประกาศห้องเรียนวิชาสังคม