update ตารางสอนเทอม 1/2560 ณ วันที่ 27-7-60

ตารางสอนมีการเปลี่ยนแปลง ตาม file ที่แนบมาพร้อมนี้
1. ชื่อวิชา INT 491 Decision Support Systems เปลี่ยนเป็น Decision Modeling
2. ขอเปลี่ยนวัน-เวลา วิชา INT 491 Decision Modeling จากเดิมวันจันทร์ ขอเปลี่ยนเป็นวันศุกร์ เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง Training 3
3. วิชา INT 105 ขอย้ายห้องเรียนเป็นห้อง Training 4/1 ชั้น 4 ตึก SIT
(ตามตัวอักษรสีแดงที่เปลี่ยนค่ะ)