กำหนดการ Thesis / Project ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขั้นตอนการขอ IRB สำหรับผุ้ทำ Thesis / Project 6 นก. / Project 3 นก. ที่งานวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์   Download