กำหนดการ Thesis / Project ภาคการศึกษาที่ 1/2560

ขั้นตอนการขอ IRB สำหรับผุ้ทำ Thesis / Project 6 นก. / Project 3 นก. ที่งานวิจัยเกี่ยวข้องกับมนุษย์   Download

 

กำหนดการ Thesis / Project  ภาค 1/2560  Download

 

แบบฟอร์มขอสอบหัวข้อ / แบบฟอร์มขอสอบจบ-ปิดเล่ม Thesis-Project Download

 

แบบฟอร์มรายงานผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์  Download