ประกาศกลุ่มเรียนวิชา INT 402 เทอม 1/2560

ประกาศ
นศ.ปีที่ 4 รหัส 57 ที่ลงทะเบียนกลุ่มเรียนวิชา INT 402 ของอ.ธนิตสรณ์ ผิดกลุ่ม เปิดภาคเรียนขอให้ดำเนินการย้ายกลุ่มเรียนดังนี้
กลุ่ม 1 รหัส 01-76
กลุ่ม 2 รหัส 77-153
หมายเหตุ นศ.คนใดที่จำเป็นต้องย้ายกลุ่มเรียนขอให้มาเขียนใบคำร้องที่คณะในช่วงเปิดภาคเรียน พร้มหลักฐานการขอย้ายกลุ่มค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา