ประกาศ การลงทะเบียนวิชา LNG 201 เทอม 1/60

ประกาศ
นศ. รหัส 58 ที่ไม่สามารถลงทะเบียนวิชา LNG 201 Content base ของ ดร.พัชราภรณ์ ได้ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 นี้ ขอให้นศ.ลงวิชาเลือกเสรี 1 วิชา ก่อน ในภาคการศึกษานี้
และในภาคการศึกษาที่ 2/60 ทางหลักสูตรจะดำเนินการเปิดวิชานี้ให้ค่ะ
หมายเหตุ แต่ละกลุ่มรับได้ 24 คน
ฝ่ายบริการการศึกษา