ประกาศ รับบัตรนักศึกษา (กรณีต่ออายุบัตร ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2560) ตามรายชื่อดังนี้