กลุ่มวิชาเรียนชั้นปีที่ 1-4 ของหลักสูตร B.Sc.IT เทอม 1/2560 (นศ.รหัส 60 IT ไม่ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี)

ประกาศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 60 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี ขอให้ลงทะเบียนตามกลุ่มดังกล่าวด้านล่างนี้
กลุ่มเรียนวิชาของนศ.ชั้นปีที่ 1-4 ดังนี้
ถ้าวิชาใดเปิด 2 กลุ่ม ขอให้ลงทะเบียนตามห้อง A-B ปกติค่ะ
ชั้นปีที่ 1 รหัส 60
วิชา INT 101 
ห้อง A กลุ่ม 1 รหัส 60130500001 - 69
ห้อง B กลุ่ม 2 รหัส 60130500070 - xxx
วิชา INT 102
  กลุ่ม 1 รหัส 60130500001 - 35                     
  กลุ่ม 2 รหัส 60130500036 - 70
  กลุ่ม 3 รหัส 60130500071 - 105
  กลุ่ม 4 รหัส 60130500106 - xxx
วิชา INT 104
 กลุ่ม 1 รหัส 60130500001 - 46
กลุ่ม 2 รหัส 60130500047 - 92
กลุ่ม 3 รหัส 60130500093 - xxx
 
ชั้นปีที่ 2 รหัส 59
วิชา INT 201
กลุ่ม 1 รหัส 59130500001 - 42
กลุ่ม 2 รหัส 59130500043 - 74
กลุ่ม 3 รหัส 59130500075 - 106
กลุ่ม 4 รหัส 59130500107 - 142
วิชา INT 203 และ INT 320
กลุ่ม 1 รหัส 59130500001 - 51
กลุ่ม 2 รหัส 59130500052 - 92
กลุ่ม 3 รหัส 59130500093 - 142
 
ชั้นปีที่ 3 รหัส 58
วิชา INT 202 และ INT 305
กลุ่ม 1 รหัส 58130500001 - 62
กลุ่ม 2 รหัส 58130500063 - 124
 
ชั้นปีที่ 4 รหัส 57
วิชา INT 401 และ INT 402
กลุ่ม 1 รหัส 57130500001 - 76
กลุ่ม 2 รหัส 57130500077 - 153
 
หมายเหตุ กลุ่มวิชา LNG ของปี 2-3 ลงตามจำนวนที่ระบุไว้ในระบบ
 
ฝ่ายบริการการศึกษา