ประกาศช่องทางการติดต่ออนุกรรมการพิจารณากู้ยืม กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2560 ของหลักสูตร B.Sc.IT

ประกาศ
นศ.ที่สมัครกู้ยืมกองทุน กยศ. กรอ. ปีการศึกษา 2560 ถ้าต้องการติดต่ออนุกรรมการทุนของหลักสูตร B.Sc.IT
ติดต่อ ดร.โอฬาร โรจนพรพันธุ์  (อนุกรรมการฯ ) ที่ E-Mail: olarnr@sit.kmutt.ac.th
 
ฝ่ายบริการการศึกษา