Update ตารางเรียน-ตารางสอน วท.ม.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (M.Sc.BIS)

ตารางเรียน-ตารางสอบ วท.ม.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ ภาค 1-2560 (M.Sc.BIS)

 

  • นักศึกษาใหม่ (เข้าศึกษา 1/2560) update

 

  • นักศึกษาขึ้นภาคเรียนที่ 2 ในภาค  1/2560 update

 

  • ตารางเรียน-ตารางสอบ รวมทุกวิชา ภาค 1/2560  update