ประกาศ รับบัตรนักศึกษา (กรณีต่ออายุบัตร ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2560) ตามรายชื่อดังนี้