ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาพิเศษ 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน (เพิ่มเติม) ภาคการศึกษาพิเศษ 2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

 

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ จำนวนเงิน (บาท)
1 58130500027 นายณัฐนันท์ สุพัฒนาภรณ์ 10,000
2 57130500090 นายอธิวัชร์ แสงแก้ว 10,000
       
เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
 
1.  นักศึกษารายงานตัวและสอบถามสถานที่ปฏิบัติงานได้ที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทร. 02-470-9866 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป
2.  ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2560 - 31 กรกฎาคม 2560
3.  ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดไม่เกิน 200 ชั่วโมง อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท  
4.  จำนวนทุนการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 10,000 บาท โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ตามกำหนดดังนี้
 
     4.1 ใบลงเวลาครั้งที่ 1  -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 6-30 มิ.ย. 2560  แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 7 ก.ค. 2560
 
     4.2 ใบลงเวลาครั้งที่ 2 -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2560  แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่  4 ส.ค. 2560
 
     ** ชั่งโมงการทำงานในใบลงเวลาครั้่งที่ 1 + ใบลงเวลาครั้่งที่ 2 ต้องไม่เกิน 200 ชม.
 
5. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์/แผ่น
 
 
เน้น! และ ย้ำ! นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานตามวันดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน