ประกาศ รับบัตรนักศึกษา (กรณีต่ออายุบัตร ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2560) ตามรายชื่อดังนี้