ประกาศคะแนนสอบ Comprehensive ครั้งที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2/2559 (M.Sc.BIS)

วท.ม.สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

 

ประกาศผลสอบ Comprehensive ครั้งที่ 3 สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2559

 

(ดูคะแนนสอบ)