คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษาพิเศษ ปีการศึกษา 2559
 
เกณฑ์การรับสมัคร
          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
          - มีความประพฤติดีและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คณะฯ กำหนด
 
**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับผู้จ้างงานนักศึกษาและคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 24 พฤษภาคม 2560 โดยส่งที่คุณวิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ดาวน์โหลดใบสมัครทุนจ้างงาน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการทำงาน: 1 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2560
- อัตราค่าตอบแทน:  ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท
โดยคณะฯ จะแจ้งจำนวนชั่วโมงการทำงานอีกครั้งหนึ่ง