แบบฟอร์มการเข้าฝึกงานของนศ.รหัส 57 B.Sc.IT

ประกาศ
นศ.ที่ลงทะเบียนวิชาฝึกงาน หลังจากฝึกงานเรียบร้อยแล้ว ขอให้นศ.นำเอกสารการเข้าฝึกงานทั้งหมดนี้ (ตามแบบฟอร์ม) มายื่นส่งคืนที่คณะ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 60 (เป็นรูปแบบของรายงาน 1 ชุด)
เอกสารสามารถ download ได้ที่ classroom on demand วิชา INT 397 ค่ะ
ฝ่ายบริการการศึกษา