ขอจำกัดเวลาการใช้ห้อง Common ห้อง Playground ของอาคารเรียนรวม 2

ประกาศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ 027/2560

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง จำกัดเวลาการให้บริการห้อง Common และ ห้อง Playground อาคารเรียนรวม 2

………………………..…………………………………..

          เนื่องจากในช่วงนี้มีการก่อสร้างอาคารใหม่  ทำให้มีช่างก่อสร้างและบุคคลภายนอกเข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยได้สะดวก  ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา  ทางคณะ ฯ จึงเห็นควร ปิดให้บริการห้อง Common และ ห้อง Playground อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 19.00 – 7.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2560

        โดยคณะ ฯ ได้จัดสรรพื้นที่ที่ปลอดภัยเพื่อให้บริการนักศึกษา รายละเอียดตามตาราง

หมายเหตุ : ห้องสมุดคณะ SIT และ ห้อง Lab ปริญญาตรี จะเปิดให้บริการตามเวลาปกติเมื่อพ้นวันที่กำหนด

         สั่ง ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560