การตรวจบทคัดย่อภาษาอังกฤษใน Short Paper ภาค 2/2559