ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560