ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนกิจกรรมดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2/2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สมควรได้รับอนุมัติทุนกิจกรรมดีเด่น ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ ทุนการศึกษา
1 56130500008 นายจิรภัทร เฮ้งเจริญ 5,000 บาท
2 56130500111 นายธันยกร แดงเกษม 5,000 บาท

 

ชื่อรางวัล:  ชนะเลิศ โครงการ "ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ 9" สาขา ICT: Mobility Application