ทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ

ด้วยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ทุนละ 60,000 บาทต่อปีการศึกษา ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ชั้นปี 2 และชั้นปีที่ 3 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.15 ขึ้นไป มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องเข้ารับการฝึกงานกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
 
รายละเอียดการให้ทุนดูได้จากไฟล์ที่แนบมา
 
นักศึกษาที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการพิจารณาได้ที่คุณวิชชุดา (พี่วิชชี่) ชั้น 2 ตึกคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

AttachmentSize
KMUTT_ATS Regulation-1.pdf165.51 KB