ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน ภาคการศึกษา 2/2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนจ้างงานภาคการศึกษา 2/2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ จำนวนเงิน (บาท)
1 59130500003 นายกันต์ฐรัตน์ บัวคลี่ 6,000
2 59130500007 นายกีรติ เจียรจินดารัตน์ 6,000
3 59130500015 นางสาวชนาภา ชูวิเศษวณิชย์ 6,000
4 59130500033 นายทฤษฎี ถาวรจตุรวัฒน์ 6,000
5 59130500051 นายพชร ก่ำทอง 6,000
6 59130500060 นายแพททริค เอมเมล 6,000
7 59130500081 นายวศิน วชิรภูษิตานันท์ 6,000
8 59130500140 นางสาวกุลกาญจน์ เตชะวณิชย์ 6,000
9 58130500004 นายกิตติทัศน์ รัตนภิญโญภาส 6,000
10 58130500041 นางสาวนทีกานต์ แตงร่ม 6,000
11 58130500043 นางสาวนฤภร เรืองสาย 6,000
12 58130500059 นางสาวมนัสวี เจริญทรัพย์ 6,000
13 58130500063 นางสาวรัญญาภรณ์ ศุภรัตน์รวีกุล 6,000
14 58130500080 นางสาวสุธีรา นิธิบุญหิรัญ 6,000
15 57130500011 นางสาวจิรลักษณ์ สมจิตร 6,000
16 57130500028 นายทรงฤทธิ์ เกิดผล 6,000
17 57130500076 นายวีรวัฒน์ ชื่นศิริ 6,000
18 57130500093 นายอภิพิชญ์ ธรรมอาชีพ 6,000
19 56130500078 นายสุรพงษ์ เนตรประไพ 6,000

 

 

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
 
1.  นักศึกษารายงานตัวและสอบถามสถานที่ปฏิบัติงานได้ที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทร. 02-470-9866 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
2.  ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560
3.  ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดไม่เกิน 120 ชั่วโมง อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท  
4.  จำนวนทุนการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 6,000 บาท โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงาน 3 ครั้ง ตามกำหนดดังนี้
 
     4.1 ใบลงเวลาครั้งที่ 1  -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1-28 ก.พ. 2560  แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 7 มี.ค. 2560
 
     4.2 ใบลงเวลาครั้งที่ 2 -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1-31 มี.ค. 2560  แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 7 เม.ย. 2560
 
     4.3 ใบลงเวลาครั้งที่ 3 -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1-30 เม.ย. 2560 แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 8 พ.ค. 2560
 
** ชั่งโมงการทำงานในใบลงเวลาครั้่งที่ 1 + ใบลงเวลาครั้่งที่ 2 + ใบลงเวลาครั้่งที่ 3 ต้องไม่เกิน 120 ชม.
 
5. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์/แผ่น
 
 
เน้น! และ ย้ำ! นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานตามวันดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน