รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 ที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงินรับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีที่มีความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งจะสนับสนุนเป็นค่าเล่าเรียนตามหลักสูตรและค่าครองชีพรายเดือนตามความเหมาะสม

 

คุณสมบัติผู้สมัครมีดังนี้

1. เป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 1-2

2. มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

3. มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

 

วิธีการสมัคร

1. พิมพ์ประวัติจากระบบ NewAcis

2. พิมพ์สำเนาแสดงผลการเรียนทุกภาคการศึกษา

ส่งหลักฐานทั้งหมดที่พี่วิชชุดา ที่ศูนย์ประสานงานภาษาอังกฤษ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2560

 

ทั้งนี้การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทุนการศึกษาของคณะฯ

 

For English version, please contact P'Vichy