คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนกิจกรรมดีเด่นและทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2559

 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนกิจกรรมดีเด่นและทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษา 2/2559 ดังนี้
 
1. ทุนกิจกรรมดีเด่น
เกณฑ์การรับสมัคร
          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
          - เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลผลงานด้านคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษพิจารณาเห็นสมควร
 
**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 20 มกราคม 2560 โดยส่งที่คุณวิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ดาวน์โหลดใบสม้ครทุนกิจกรรมดีเด่น
 
2. ทุนจ้างงาน
เกณฑ์การรับสมัคร
          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
          - มีความประพฤติดีและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คณะฯ กำหนด
 
**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับผู้จ้างงานและคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้ – 20 มกราคม 2560 โดยส่งที่คุณวิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ดาวน์โหลดใบสมัครทุนจ้างงาน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการทำงาน: 6 กุมภาพันธ์ 2560 - 30 เมษายน 2560
- อัตราค่าตอบแทน:  ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท
จำนวนชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 120 ชม.  โดยคณะฯ จะแจ้งกำหนดวันส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง