Template Thesis

กำหนดการ Thesis ภาค 2/2560  คลิก

 

แบบฟอร์ม บ.1 เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

 

แบบฟอร์มขอสอบหัวช้อ / สอบจบวิทยานิพนธ์

    นักศึกษาต้องยื่นแบบฟอร์มขอสอบพร้อมมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมรูปเล่มเพื่อให้

  คณะกรรมการ โดยยื่นให้กับนักบริการการศึกษา  

 

แบบฟอร์มใบรายงานผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

    นักศึกษาต้องพริ้นพร้อมใส่ข้อมูลและยิ่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

แบบฟอร์มลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ 

 

URL วิทยานิพนธ์ / Template