Template Thesis

กำหนดการ Thesis ภาค 2/2560  คลิก

 

แบบฟอร์ม บ.1 เสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์

 

แบบฟอร์มขอสอบหัวช้อ / สอบจบวิทยานิพนธ์

    นักศึกษาต้องยื่นแบบฟอร์มขอสอบพร้อมมีลายเซ็นอาจารย์ที่ปรึกษาพร้อมรูปเล่มเพื่อให้

  คณะกรรมการ โดยยื่นให้กับนักบริการการศึกษา  

 

แบบฟอร์มใบรายงานผลการสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

    นักศึกษาต้องพริ้นพร้อมใส่ข้อมูลและยิ่นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

แบบฟอร์มลิขสิทธิ์วิทยานิพนธ์ 

 

Template Thesis ภาษาไทย วิทยานิพนธ์

 1. ปกนอกภาษาไทย
 2. ปกในและหน้าอนุมัติภาษาไทย
 3. บทคัดย่อภาษาไทย
 4. บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
 5. กิตติกรรมประกาศ
 6. สารบัญ
 7. รายการตาราง
 8. รายการรูปประกอบ
 9. รายการสัญลักษณ์
 10. ประมวลศัพท์และคำย่อ
 11. บทที่ 1 บทนำ
 12. บทที่ 3 การดำเนินงานวิจัย
 13. เอกสารอ้างอิง
 14. ภาคผนวก
 15. ประวัติผู้วิจัย
 16. การนำเสนอตาราง รูปประกอบ-ตั้ง
 17. การนำเสนอตาราง รูปประกอบ-นอน
 18. คู่มือการเขียนรายการเอกสารอ้างอิง หรือบรรณานุกรม
 19. ตัวอย่างการเขียนบทความวิชาการ

 

Template Thesis ภาษาอังกฤษ

 1. Abstract
 2. ACKNOWLEDGEMENTS
 3. การเขียนเอกสารอ้างอิง อรวรรณ
 4. การดำเนินงานวิจัยภาษาอังกฤษ
 5. การนำเสนอตาราง รูปประกอบ-ตั้ง ภาษาอังกฤษ
 6. ปกนอกภาษาอังกฤษ
 7. ปกในและหน้าอนุมัติภาษาอังกฤษ
 8. ฟอร์มโอนลิขสิทธิ์ (สำหรับวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษ)