ทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก(คปก) รุ่นที่ 20

โดยอาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร. โจนาธาน โฮยิน ชาน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

ในหัวข้อวิจัย:'การพัฒนาแพลตฟอร์มการทำเหมืองข้อความเพื่อใช้สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างเมตาบอไลท์ในสิ่งมีชีวิต'
(An integrated text mining platform for reconstruction of metabolic
interaction network)

 

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
3.7 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
รศ.ดร. โจนาธาน โฮยิน ชาน

 

 

***มีนักศึกษาได้รับทุนนี้ แล้ว หากทุนนี้เปิดรับสมัครจะแจ้งให้ทราบต่อไป