โครงการนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ประจำปี 2560 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)