ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559 – 2560

สำนักงานกิจการนักศึกษา ขอประชาสัมพันธ์การใช้บัตรประกันของบริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนักศึกษาผู้ถือบัตร สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลดังรายชื่อต่อไปนี้
1.       โรงพยาบาลบางปะกอก 1
2.       โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ
3.       โรงพยาบาลนครธน
4.       โรงพยาบาลบางมด
5.       โรงพยาบาลพระรามสอง
6.       โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
7.       โรงพยาบาลพร้อมแพทย์ จังหวัดราชบุรี
 
ทั้งนี้ หากนักศึกษาเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลอื่นนอกเหนือจากรายชื่อข้างต้น นักศึกษาจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และติดต่อขอรับค่ารักษาพยาบาลคืนได้ที่สำนักงานกิจการนักศึกษา ภายใน 30 วัน โดยใช้เอกสารดังต่อไปนี้
1.       แบบฟอร์มการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2.       ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง ที่ระบุอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุชัดเจน (จากสถานพยาบาล)
3.       ใบเสร็จรับเงิน ฉบับจริง (จากสถานพยาบาล)
4.       สำเนาบัตรนักศึกษา
5.       สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร (หน้าแรก) (ถ้ามี)