ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนเรียนดี ภาคการศึกษาที่ 1/2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณาอนุมัติทุนการศึกษา ประเภททุนเรียนดี เทอม 1/2559 สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ จำนวนเงินทุนการศึกษา (บาท)
1 58130500011 นายคุณานันท์ ทัศน์สุวรรณ 10,000
2 58130500037 นายธัชชัย สมุทรโสภากุล 10,000
3 58130500089 นางสาวอารยา ตันเตชะสา 10,000
4 57130500122 นายวิโรจน์ พรช่วยกอบกุล 10,000
5 56130500039 นางสาวปัญชนา กากะบุตร 10,000
6 56130500061 นางสาววรัญญา ตันตินีรนาท 10,000
7 56130500063 นายวริศ โกศลวัฒนสมบัติ 10,000
8 56130500076 นางสาวสุทธิดา ชลพานิชกุล 10,000
9 56130500109 นายธนาชัย สว่างอารมย์ 10,000
10 56130500110 นายธัชวัสส์ กุลบุษราคัม 10,000

 

หมายเหตุ คณะฯ อาจจะมอบหมายงานให้นักศึกษาทำตามสมควร