แจ้งเรื่องชั่วโมงกิจกรรมนักศึกษาของนักศึกษา SIT รหัส 56 และ 57

ด้วยทุกปีนักศึกษาที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จะได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรม (Transcript กิจกรรม) ซึ่งเป็นการรวบรวมกิจกรรมที่นักศึกษาแต่ละคนได้เคยเข้าร่วมตลอดระยะเวลา 4 ปีการศึกษา  โดยปัจจุบันจะทำการบันทึกและเก็บข้อมูลไว้ในระบบ New Acis  ที่นักศึกษาแต่ละคนสามารถเข้าตรวจสอบได้
อย่างไรก็ตาม สำหรับนักศึกษารหัส 56 และ 57 ที่การเก็บข้อมูลกิจกรรมยังเป็น สมุดบันทึกกิจกรรม อยู่นั้น   ทางสำนักงานกิจการนักศึกษาจะมีการเรียกเก็บสมุดกิจกรรมเพื่อนำข้อมูลในสมุด ฯ ไปบันทึกไว้ในระบบ New Acis 

จึงขอแจ้งนักศึกษารหัส 56 และ 57 ให้จัดเตรียมข้อมูลในสมุดบันทึกกิจกรรม เพื่อนำส่งสำนักงานกิจการนักศึกษา (ได้รับแจ้งมาว่าประมาณต้นเดือนกันยายน 2559)
 
คำแนะนำเรื่องสมุดบันทึกกิจกรรม
1. ให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบข้อมูลใน  --->  http://hermes.kmutt.ac.th/poreservation/mdformlogin.aspx
   ซึ่งเป็นข้อมูลของทางสำนักงานกิจการนักศึกษา
2.  หากข้อมูลกิจกรรมมีอยู่ใน ข้อ 1 แล้ว   (รวมถึงในระบบ New Acis ด้วย) นักศึกษาไม่จำเป็นต้องบันทึกบนสมุดบันทึกกิจกรรมอีก   ยกเว้นในกรณีข้อมูลใน ข้อ 1  และในระบบ New Acis ไม่ครบ ให้นักศึกษากรอกข้อมูลเพิ่มเติมลงใน สมุดบันทึกกิจกรรม
3.  ตามที่ในสมุดบันทึกกิจกรรม มีการระบุตารางสรุปการเข้าร่วมกิจกรรม โดยแบ่งเป็นกิจกรรมกำหนดให้เข้าร่วม และกิจกรรมเลือกเสรี พร้อมระบุจำนวนชั่วโมง  นั้น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงคำแนะนำ  ไม่มีผลใด ๆ ต่อการสำเร็จการศึกษา

หากมีข้อสงสัยติดต่อ พี่แอล 02 470 9889