ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษา 1/2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สมควรได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน  ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ จำนวนเงิน (บาท)
1 58130500004 นายกิตติทัศน์ รัตนภิญโญภาส 6,000
2 58130500008 นางสาวเขมนิจ มัณฑนาจารุ 6,000
3 58130500009 นายคณิศร สุธรรม 6,000
4 58130500013 นายจักกฤษ ยางสูง 6,000
5 58130500024 นายชานน ทองสุข 6,000
6 58130500041 นางสาวนทีกานต์ แตงร่ม 6,000
7 58130500051 นายปณต เหรียญกมล 6,000
8 58130500059 นางสาวมนัสวี เจริญทรัพย์ 6,000
9 58130500080 นางสาวสุธีรา นิธิบุญหิรัญ 6,000
10 58130500088 นายอานุภาพ ชาญสาธิต 6,000
11 58130500106 นายกิตติพงษ์ ศรีกิตตชัย 6,000
12 57130500011 นางสาวจิรลักษณ์ สมจิตร 6,000
13 57130500028 นายทรงฤทธิ์ เกิดผล 6,000
14 57130500076 นายวีรวัฒน์ ชื่นศิริ 6,000
15 57130500093 นายอภิพิชญ์ ธรรมอาชีพ 6,000
16 56130500041 นายปุณยรวีร์ สัตยาเลิศธรรม  6,000

 

เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
 
1.  นักศึกษารายงานตัวและสอบถามสถานที่ปฏิบัติงานได้ที่พี่วิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทร. 02-470-9866 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 เป็นต้นไป
2.  ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่ 1 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559
3.  ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดไม่เกิน 120 ชั่วโมง อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท  
4.  จำนวนทุนการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 6,000 บาท โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงาน 3 ครั้ง ตามกำหนดดังนี้
 
     4.1 ใบลงเวลาครั้งที่ 1 -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. 2559  แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 16 กันยายน 2559 จำนวนทุนการศึกษาที่เบิกได้ไม่กิน 2,000 บาท  *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณวิชชุดา
 
     4.2 ใบลงเวลาครั้งที่ 2 -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1-31 ต.ค. 2559 แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 
 
     4.3 ใบลงเวลาครั้งที่ 3 -- ระยะเวลาการทำงานตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 2559 แต่นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาภายใน วันที่ 9 ธันวาคม 2559 
 
** ชั่งโมงการทำงานในใบลงเวลาครั้่งที่ 1 + ใบลงเวลาครั้่งที่ 2 + ใบลงเวลาครั้่งที่ 3 ต้องไม่เกิน 120 ชม.
 
5. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์/แผ่น
 
 
เน้น! และ ย้ำ! นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานตามวันดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน