ช่องทางการรับแจ้งปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ KMUTT-Secure / KMUTT-SecureN

 

ช่องทางการรับแจ้งปัญหาไม่สามารถเชื่อมต่อ WiFi ชื่อ KMUTT-Secure / KMUTT-SecureN ของทางมหาวิทยาลัย
 
กรุณาติดต่อที่สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม 2 (CB2) ชั้น 2 หรือทางโทรศัพท์ 02-470-8261-2