มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครทุนจ้างงานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี เทอม 1/2559

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อรับทุนจ้างงาน ภาคการศึกษา 1/2559
 
คุณสมบัติของนักศึกษา
 
1. เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ (คะแนนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป) 
3. มีความรับผิดชอบ
4. มีคุณสมบัติตามที่หน่วยงานกำหนด
 
ระยะเวลาการทำงาน ตั้งแต่ 12 กันยายน 2559 - 30 พฤศจิกายน 2559
 
อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2559
 
ขั้นตอนการสมัคร
 
1.   บันทึกข้อมูลประวัตินักศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยเลือกเมนู “ข้อมูลประวัตินักศึกษา” หัวข้อ”บันทึกประวัติ” หากไม่สามารถบันทึกได้ให้ติดต่อสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี
2.   บันทึกการสมัครทุนการศึกษาในระบบสารสนเทศนักศึกษา (New ACIS) ของมหาวิทยาลัย ที่เมนู “ทุนการศึกษา” หัวข้อ “ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา” เลือก “ทุนจ้างงานนักศึกษา”
3.   กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนชัดเจน ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นรับรอง
4.   ยื่นแบบคำขอทุนการศึกษาพร้อมเอกสารประกอบ ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ภายในวัน 31 สิงหาคม 2559
 
หมายเหตุ
 
นักศึกษาที่สมัครทุนจ้างงานของมหาวิทยาลัย แต่ต้องการทำงานกับหน่วยงานในคณะฯ ต้องสำเนาใบสมัครทุนให้พี่วิชชุดา ที่ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย ภายในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 หากนักศึกษาไม่ส่งสำเนาให้พี่วิชชุดา ขอสงวนสิทธิ์ให้นักศึกษาทำงานที่หน่วยงานอื่นๆ ในมจธ. แต่นักศึกษายังสามารถสมัครโดยตรงกับทางมจธ. จนถึงวันที่ 31 ส.ค. 2559