นัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครทุนจ้างงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอนัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครทุนจ้างงานคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 - 16.00 น.

ขอให้นักศึกษามาพบพี่วิชชุดาที่ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันเวลาดังกล่าว

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครทุนจ้างงาน

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 
ที่ รหัส ชื่อ
1 58120500059 นางสาวมนัสวี เจริญทรัพย์
2 58130500004 นายกิตติทัศน์ รัตนภิญโญภาส
3 58130500008 นางสาวเขมนิจ มัณฑนาจารุ
4 58130500013 นายจักกฤษ ยางสูง
5 58130500024 นายชานน ทองสุข
6 58130500029 นางสาวณัฐภาส์ จันทร์ยาม
7 58130500041 นางสาวนทีกานต์ แตงร่ม
8 58130500049 นายปฏิภาณ ทองอ่วม
9 58130500068 นายวิศิษฐ์ หลวงสนาม
10 58130500069 นายวีระพล มงคลศาสตร์
11 58130500088 นายอานุภาพ ชาญสาธิต
12 58130500106 นายกิตติพงษ์ ศรีกิตตชัย
13 57130500076 นายวีรวัฒน์ ชื่นศิริ
14 57130500090 นายอธิวัชร์ แสงแก้ว
15 56130500041 นายปุณยรวีร์ สัตยาเลิศธรรม 

- หากนักศึกษาไม่สามารถมาสัมภาษณ์ในวันเวลาดังกล่าว ขอให้ติดต่อพี่วิชชุดาล่วงหน้าที่โทรศัพท์ 02-470-9866

- หากนักศึกษาสมัครแล้วแต่ไม่มีรายชื่อด้านบน ให้ติดต่อพี่วิชชุดา ด่วน!