คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนเรียนดี ทุนกิจกรรมดีเด่น และทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษา 1/2559

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีเพื่อรับทุนเรียนดี ทุนกิจกรรมดีเด่น และทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษา 1/2559 ดังนี้
 
1. ทุนเรียนดี
เกณฑ์การรับสมัคร
          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 สำหรับนักศึกษารหัสที่ขึ้นด้วย 56
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.60 สำหรับนักศึกษารหัสที่ขึ้นด้วย 57 เป็นต้นไป (57.... และ 58.....)
          - มีความประพฤติดี
          - คณะอาจะมอบหมายงานให้กับนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติทุนการศึกษาตามสมควร
 
**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2559 โดยส่งที่คุณวิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ดาวน์โหลดใบสมัครทุนเรียนดี
 
2. ทุนกิจกรรมดีเด่น
เกณฑ์การรับสมัคร
          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
          - เข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัลผลงานด้านคอมพิวเตอร์ จากหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการทุนการศึกษพิจารณาเห็นสมควร
 
**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2559 โดยส่งที่คุณวิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ดาวน์โหลดใบสม้ครทุนกิจกรรมดีเด่น
 
3. ทุนจ้างงาน
เกณฑ์การรับสมัคร
          - เป็นนักศึกษาของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและผ่านการเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.25
          - มีความประพฤติดีและสามารถปฏิบัติงานได้ตามที่คณะฯ กำหนด
 
**จำนวนทุนมีจำกัด การพิจารณาขึ้นอยู่กับผู้จ้างงานและคณะกรรมการทุนการศึกษา
 
กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 15 สิงหาคม 2559 โดยส่งที่คุณวิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ดาวน์โหลดใบสมัครทุนจ้างงาน
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
- ระยะเวลาการทำงาน: กันยายน 2559 - พฤศจิกายน 2559
- อัตราค่าตอบแทน:  ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท
จำนวนชั่วโมงการทำงานไม่เกิน 120 ชม.  โดยคณะฯ จะแจ้งกำหนดวันส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานอีกครั้งหนึ่ง 
 
หมายเหตุ: ทุนจ้างงานของมจธ. จะประกาศรับสมัครในไม่ช้า โปรดติดตามประกาศอีกครั้งหนึ่ง