ประกาศรายชื่อนักศึกษาปริญญาตรี ที่ได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน ประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2558

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ที่สมควรได้รับอนุมัติทุนจ้างงาน  ประจำภาคการศึกษาพิเศษ 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ
1 58130500009 นายคณิศร สุธรรม
2 58130500051 นายปณต เหรียญกมล
3 58130500080 นางสาวสุธีรา นิธิบุญหิรัญ
4 57130500098 นายกรรชัย สดหอม
5 56130500098 นางสาวสุดหทัย มงคลเวทวิทย์

 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมภาษาอังกฤษ)

ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ
1 58130500223 Mr. Naravit Sudthawornkul
2 58130500229 Mr. Pheerathat Sae-Tang
3 58130500239 Mr. Somlerk Kongcharoensuksanti 
4 58130500241 Ms. Saowalak Prombunkaew 
5 57130500233 Mr. Pongsatorn Siriwong
 
 
เงื่อนไขและข้อปฏิบัติ
 
1.  นักศึกษารายงานตัวและสอบถามสถานที่ปฏิบัติงานได้ที่คุณวิชชุดา ห้องศูนย์ภาษาฯ ชั้น 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือโทร. 02-470-9866 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2559 เป็นต้นไป
2.  ระยะเวลาการทำงานทั้งหมด ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2559 - 31 กรกฎาคม 2559
3.  ชั่วโมงการทำงานทั้งหมดไม่เกิน 200 ชั่วโมง อัตราค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ 2,000 บาท  
4.  จำนวนทุนการศึกษาทั้งหมดไม่เกิน 10,000 บาท โดยนักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ตามกำหนดดังนี้
 
     4.1 ใบลงเวลาครั้งที่ 1 -- นักศึกษาต้องส่งภายใน วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นักศึกษาสามารถลงวันและเวลาปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิ.ย. 2559
 
     4.2 ใบลงเวลาครั้งที่ 2 -- นักศึกษาต้องส่งภายใน วันที่ 5 สิงหาคม 2559 นักศึกษาสามารถลงวันและเวลาปฏิบัติงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ก.ค. 2559
 
** ชั่งโมงการทำงานในใบลงเวลาครั้่งที่ 1 + ใบลงเวลาครั้่งที่ 2 ต้องไม่เกิน 200 ชม.
 
5. ขอความร่วมมือให้นักศึกษาลงเวลาปฏิบัติงาน 1 สัปดาห์/แผ่น
 
 
เน้น! และ ย้ำ! นักศึกษาต้องส่งใบลงเวลาปฏิบัติงานตามวันดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุน