แจ้งเปลี่ยนแปลงการให้บริการ ฝ่าย บริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

ฝ่ายบริการการศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา)

เปลี่ยนแปลงวันเวลาให้บริการ

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 10:00 - 18:00,เสาร์ 08:00 - 17:00

อาทิตย์งดให้บริการ  เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 - วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561