รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต (เฉพาะนักศึกษาแผน ก. วิทยานิพนธ์)

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แผน ก.วิทยานิพนธ์ เพื่อรับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต สำหรับนักศึกษาที่มีผลความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ระดับดี และสามารถขอรับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิตได้เฉพาะภาคการศึกษาที่สองของการทำวิจัยเท่านั้น

 

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต มีดังนี้

1.      นักศึกษายื่นใบสมัครขอรับทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต (โดยได้รับความเห็นชอบจาก อ.ที่ปรึกษา) พร้อมกับเล่มวิทยานิพนธ์ความก้าวหน้า 3 บท ที่คุณปวีณา มงคลพงศ์สิริ หรือฝากส่งที่นักบริการการศึกษา ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2559

2.      นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนต้องส่งใบคำร้อง Online ซึ่งดำเนินการดังนี้

                 2.1    เข้าระบบใบคำร้อง Online --> SIT Petition  เลือก “หัวข้ออื่นๆ”  และระบุ “เสนอเรื่องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2559”

                2.2    ระบุเหตุผล “เนื่องจากรอการพิจารณาทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต”

3.      รอสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุน

4.    คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร

5.    ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติทุนยกเว้นค่าหน่วยกิต

 

ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ email: paweena@sit.kmutt.ac.th

 

AttachmentSize
MSc PhDApplication form_20150506.doc164.5 KB